DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ชวนชม ดีรัศมี"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
2008การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกับดักแสงไฟWantana Srirattanasak; Raywat Pattarasudhi; Vasana Panpeng; Chairat Channoo; Chuanchom Deerusamee; Wannaphan Janlapa; Satit Tayapatchara; Chutchawan Aramchok; Patchanee Chaiyawat; Petcharee Sengsim; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; เรวัต ภัทรสุทธิ; วาสนา พันธุ์เพ็ง; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ชวนชม ดีรัศมี; วรรณพรรณ จันลาภา; สาธิต ทยาพัชร; ชัชวาลย์ อร่ามโชค; พัชนี ชัยวัฒน์; เพชรี เซ่งซิ้ม
2005การจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่นาชลประทานJameekorn Srisumul; Ong-art Werasopon; Jintana Hasavayukun; Chuanchom Deerusamee; Win-u Wong-ubon; Somjai Salito; จามีกร ศรีสุมล; องอาจ วีระโสภณ; จินตนา หัสวายุกุล; ชวนชม ดีรัศมี; วิญญู วงศ์อุบล; สมใจ สาลีโท
2007การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมและการประเมินผลผลิตข้าวลูกผสมSupavinee Suangtho; Surapong Potipibool; Bang-orn Thammasamisorn; Supaporn Junbuathong; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; สุภาวิณี สวงโท; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; บังอร ธรรมสามิสรณ์; สุภาพร จันทร์บัวทอง; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน
2008การเสริมสร้างความสามารถให้แก่เกษตรกรในการผลิตข้าวปทุมธานี 1 อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในจังหวัดชัยนาทSomsak Thongdeethae; Narisara Jumroonwong; Chuanchom Deerusamee; Moongmart Wangka; Somphong Choeyphan; Sanae Kotcharat; สมศักดิ์ ทองดีแท้; นริศรา จำรูญวงษ์; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; สมพงษ์ เฉยพันธ์; เสน่ห์ คชรัตน์
2008ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06001HSupaporn Junbuathong; Luechai Arayarungsarit; Anchalee Prasertsak; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Supavinee Suangtho; Suchart Nugprachaya; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; สุภาพร จันทร์บัวทอง; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุภาวิณี สวงโท; สุชาติ นักปราชญ์; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน
[n.d.]ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008HSupaporn Junbuathong; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Chawalit Handee; Pachara Bootkote; Supavinee Sawongtho; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; Udompan promnart; Pailin Rattanachan; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Adul Sittiwong; Sakul Moolkum; Nongnoot Pradit; Suniyom Taprab; Luechai Arayarungsarit; Orapin Wataneska; Anchalee Prasertsak; Apichart Lawanprasert; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; ชวลิต หาญดี; พชระ บุตรโคตร; สุภาวิณี สวงโท; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; ไพลิน รัตนจันทร์; สุรเดช ปาละวิสุทธ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อดุลย์ สิทธิวงค์; สกุล มูลคำ; นงนุช ประดิษฐ์; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อรพิน วัฒเนสก์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสิรฐ
2009ข้าวลูกผสม: สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของกรมการข้าวSuchart Nugprachaya; Supaporn Junbuathong; Surapong Potipibool; Supavinee Suangtho; Chuanchom Deerusamee; Bang-orn Thammasamisorn; Kulchana Ketsuwan; Suniyom Taprab; Anchalee Prasertsak; Peera Doungsoongnern; สุชาติ นักปราชญ์; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; สุภาวิณี สวงโท; ชวนชม ดีรัศมี; บังอร ธรรมสามิสรณ์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; สุนิยม ตาปราบ; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; พีระ ดุงสูงเนิน
2011เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม PTT06001HSupaporn Junbuathong; Chuanchom Deerusmee; Udompan promnart; Suniyom Taprab; Luechai Arayarungsarit; Orapin Watanesk; สุภาพร จันทร์บัวทอง; ชวนชม ดีรัศมี; อุดมพรรณ พรหมนารท; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์; อรพิน วัฒเนสก์
2010เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม PTT06001HSupaporn Junbuathong; Chuanchom Deerusmee; Udompan promnart; Suniyom Taprab; Luechai Arayarungsarit; Orapin Watanes; สุภาพร จันทร์บัวทอง; ชวนชม ดีรัศมี; อุดมพรรณ พรหมนารท; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์; อรพิน วัฒเนสก์
Showing results 1 to 11 of 11

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback