DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "Acharaporn Na Lampang Noenplab"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 3 to 15 of 15
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
2007การตรวจสอบความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทยPoonsak Mekwatanakarn; Payorm Cobelli; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Thanomjit Rithmontree; Kulchana Ketsuwan; Chanasirin Klinmanee; Sanguan Teang Deerith; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พยอม โคเบลลี่; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; กุลชนา เกศสุวรรณ; ชนสิริน กลิ่นมณี; สงวน เที่ยงดีฤทธิ์
2013-06การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องในจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราชChanasirin Klinmanee; Souwanee Sribur; Acharaporn Na Lampang Noenplab; ชนสิริน กลิ่นมณี; เสาวนีย์ ศรีบัว; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
2003-03การลดความรุนแรงของโรคไหม้ของข้าวโดยการปลูกแบบรวมพันธุ์Acharaporn Na Lampang Noenplab; Tawat Patirupanusara; Sa-ang Chairinte; Jittichai Anawong; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ธวัช ปฏิรูปานุสร; สอาง ไชยรินทร์; จิตติชัย อนาวงษ์
2011-02การลดความรุนแรงของโรคไหม้ของข้าวโดยการปลูกแบบหลายสายพันธุ์ในภาคเหนือตอนล่างAcharaporn Na Lampang Noenplab; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
2007การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวแบบบูรณาการในพื้นที่รับน้ำเขื่อนนเรศวรWannakorn Intarasatit; Anon Sooksawad; Wilai Palawisut; Pethathai Patirupanusara; Tawat Patirupanusara; Nalinee Chiengwattana; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Chutiwat Wannasai; Arthit Kukam-oo; Pornsuree Kanjana; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; อนนท์ สุขสวัสดิ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; นลินี เจียงวรรธนะ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; อาทิตย์ กุคำอู; พรสุรี กาญจนา
2007ข้าวเจ้า พันธุ์พิษณุโลก 80Apichart Noenplab; Somdet Immark; Suradet Palawisut; Suree Srivantaneyakun; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phethathai Patilupanuson; Tawat Patirupanusara; Nalinee Chiengwattana; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; อภิชาติ เนินพลับ; สมเดช อิ่มมาก; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; สุรีย์ ศรีวันทนียกุล; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์
2009ข้าวเจ้าสายพันธุ์ PSL95120-28-5-R-RApichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee chiengwattana; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Doungorn Ariyapruek; Chutiwat Wannasai; Pongsa Sukserm; Jaturong Pipatpiriyanon; Supavinee Suangtho; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; พงศา สุขเสริม; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; สุภาวิณี สวงโท
[n.d.]ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008HSupaporn Junbuathong; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Chawalit Handee; Pachara Bootkote; Supavinee Sawongtho; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; Udompan promnart; Pailin Rattanachan; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Adul Sittiwong; Sakul Moolkum; Nongnoot Pradit; Suniyom Taprab; Luechai Arayarungsarit; Orapin Wataneska; Anchalee Prasertsak; Apichart Lawanprasert; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; ชวลิต หาญดี; พชระ บุตรโคตร; สุภาวิณี สวงโท; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; ไพลิน รัตนจันทร์; สุรเดช ปาละวิสุทธ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อดุลย์ สิทธิวงค์; สกุล มูลคำ; นงนุช ประดิษฐ์; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อรพิน วัฒเนสก์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสิรฐ
2013-06ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1Pongsa Sukserm; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Supattra Suwanthada; Sa-ang Chairinte; Duangorn Ariyapruek; Phamorn Pattawatang; Cawaphon Pumchoei; Anakapon Boonchuay; Duangporn Withoonchit; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Munnintha; Wipavadee Chamnan; Naiyakhon Sangoenkaew; Supawinee Suangtho; Bang-on Thammasamisorn; Chairat Petchalanuwat; Phakobkhit Dungthaisong; Opas Worawat; Supaporn Janbuathong; Sumalee Suttayot; Jittichai Anawong; Jet Kotcharoek; Pornsuree Kanjana; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Somphong Choeyphan; พงศา สุขเสริม; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ควพร พุ่มเชย; อนรรฆพล บุญช่วย; ดวงพร วิธูรจิตต์; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุภาวิณี สวงโท; บังอร ธรรมสามิสรณ์; ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์; ประกอบกิจ ดังไทสง; โอภาส วรวาท; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; เจตน์ คชฤกษ์; พรสุรี กาญจนา; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; สมพงษ์ เฉยพันธ์
2009ความหลากหลายของ pathotype ของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าวในปี 2550/51 และยีนต้านทานกว้างขวางที่เป็นประโยชน์ในภาคเหนือตอนล่างAcharaporn Na Lampang Noenplab; Poonsak Mekwatanakarn; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
2014-03ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคข้าวในภาคตะวันออกWannaphan Janlapha; Thasdaw Katenate; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Sommai Seewisut; Chalermpol Chalermpolyotin; Ratthaporn Wattanasuchat; วรรณพรรณ จันลาภา; ทัสดาว เกตุเนตร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน; รัฐพร วรรธนะสุชาติ
2008สภาพฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง: ผลกระทบของอากาศหนาวเย็นต่อผลผลิตของข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่างAcharaporn Na Lampang Noenplab; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
Showing results 3 to 15 of 15
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback