DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "Kunya Cheaupun"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 3 to 20 of 20
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2009การประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าวในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ปี 2551Somsong Chotechuen; Apichart Lawanprasert; Vasana Panpeng; Kasem Soontrajarn; Kannika Phomphunjai; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Sunanta Meunpol; Opas Worawat; สมทรง โชติชื่น; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วาสนา พันธุ์เพ็ง; เกษม สุนทราจารย์; กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; สุนันทา หมื่นพล; โอภาส วรวาท
2011การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพข้าวเปลือกชื้นภายใต้ระบบตรวจสอบคุณภาพSuputra Suwanthada; Kunya Cheaupun; Sa-ang Chairin; สุพัตรา สุวรรณธาดา; กัญญา เชื้อพันธุ์; สอาง ไชยรินทร์
2011-02การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพข้าวเปลือกชื้นภายใต้ระบบตรวจสอบคุณภาพSuptra Suwanthada; Kunya Cheaupun; Sa-ang Chairin; สุพัตรา สุวรรณธาดา; กัญญา เชื้อพันธุ์; สอาง ไชยรินทร์
2010การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าว ปี 2553Watcharee Sukviwat; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; วัชรี สุขวิวัฒน์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน
2014ข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ใหม่ หอมกระดังงา PTNC09002-59Ekkarat Kaewnango; Nitit Saeng-arun; Somboun Suwanno; Amphon Thongchai; Krissana Sirirat; Samreung Saeton; Somsong Chotechuen; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Pakinee Akkaravessapong; Angsutorn Wasusun; Boon-na Nookong; Kantikan Plodplong; Arporn Suksawut; Khun Puttasakoon; Charoon Srisuwan; เอกราช แก้วนางโอ; นิธิศ แสงอรุณ; สมบูรณ์ สุวรรณโณ; อัมพร ทองไชย; กฤษณะ ศิริรัตน์; สำเริง แซ่ตัน; สมทรง โชติชื่น; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; ภคินี อัครเวสสะพงศ์; อังศุธรย์ วสุสัณห์; บุญนะ หนูคง; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; อาภรณ์ สุขสวัสดิ์; ขุน พุฒสกุล; จรูญ ศรีสุวรรณ
2008ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06001HSupaporn Junbuathong; Luechai Arayarungsarit; Anchalee Prasertsak; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Supavinee Suangtho; Suchart Nugprachaya; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; สุภาพร จันทร์บัวทอง; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุภาวิณี สวงโท; สุชาติ นักปราชญ์; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน
2010ข้าวสายพันธุ์ดีเด่น KLG02008-19-2-4-3Krishnapong Sripongpankul; Prakobkit Dangthaisong; Kemporn Petcharaporn; Benjapol Luad-Ngern; Kasem Suntrajarn; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Supaporn Chanbuathong; Nittaya Ruensuk; Wasana Phanpeng; Adul Krisawadee; Chawalit Handee; Sunantha Muenpol; Wacharee Sukviwat; Apichart Lawanprasert; Suphavinee Songto; Opas Worawas; Kanchana Klakhaeng; Bang-orn Dhammasamisorn; Chalermchat Luechaikham; Amornrat In-man; Satit Thayapat; Surin Tritilanon; Prinya Chinoros; Prachack Leangbamrong; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Rueanrudee Khaewchueanchai; Suniyom Taprab; Kingkhaew Khunkhet; Anchalee Prasertsak; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; ประกอบกิจ ดังไธสง; เข็มพร เพชราภรณ์; เบญจพล ลวดเงิน; เกษม สุนทราจารย์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุภาพร จันทร์บัวทอง; นิตยา รื่นสุข; วาสนา พันธุ์เพ็ง; อดุลย์ กฤษวะดี; ชวลิต หาญดี; สุนันทา หมื่นพล; วัชรี สุขวิวัฒน์; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สุภาวิณี สวงโท; โอภาส วรวาท; กาญจนา กล้าแข็ง; บังอร ธรรมสามิสรณ์; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; สาธิต ทยาพัชร; สุรินทร์ ไตรติลานนท; ปริญญา ชิโนรส; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุนิยม ตาปราบ; กิ่งแก้ว คุณเขต; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
2010ข้าวเหนียวดำมีสีพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคใต้ ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ (PTNC96004-49) ข้าวเหนียวดำหมอ (PTNC96051-37) ข้าวเหนียวดำต้นดำใบดำ (PTNC96071-39) และข้าวเหนียวแดงกรามแรด (PTNC96059-61)Nitis Saengaroon; Ratri Rattanasumnieng; Boon-na Nookong; Jarunt Thabthmthing; Charoon Srisuwan; Kantikan Plodplong; Somreang Saeton; Kwanjai Kochpakdee; Rajira Preecha; Orak Tongdej; Rachanij Panichakit; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Suniyom Taprab; นิธิศ แสงอรุณ; ราตรี รัตนสำเนียง; บุญนะ หนูคง; จรัญ ทับทิมทอง; จรูญ ศรีสุวรรณ; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; สำเริง แซ่ตัน; ขวัญใจ คชภักดี; รุจิรา ปรีชา; โอรักษ์ ทองเด็จ; รชนิศ พานิชกิจ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุนิยม ตาปราบ
2015-03ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าว และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้งAngsutorn Wasusun; Sunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupun; Watcharee Sukviwat; Pranee Maneenin; Suphannika Pakkethati; อังศุธรย์ วสุสัณห์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ
2007คุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างKunya Cheaupun; กัญญา เชื้อพันธุ์
2007คุณภาพข้าวปทุมธานี 1 เมื่อเก็บรักษาในสภาพข้าวเปลือกและข้าวสารKunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Vasana Panpeng; Wacharee Sukwiwat; Rujee Kulprasoot; Sunanta Meunpol; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วาสนา พันธุ์เพ็ง; วัชรี สุขวิวัฒน์; รุจี กุลประสูติ; สุนันทา หมื่นพล
2006คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ เคมี และโภชนาการของข้าวสายพันธุ์ดีSunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupun; Watcharee Sukviwat; Suwani Kittilaphanon; Lamaimaat Youngsuk; Rujira Preecha; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; สุวณี กิตติลาภานนท์; ละม้ายมาศ ยังสุข; รุจิรา ปรีชา
2010คุณภาพเมล็ดและโภชนาการของข้าวพันธุ์ดีและข้าวพื้นเมืองภาคใต้Rujira Preecha; Sunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupun; Wacharee Sukwiwat; รุจิรา ปรีชา; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์
2010พันธุ์ข้าวยอดนิยมชายแดนใต้ ซีบูกันตัง (PTNC09001) หอมกระดังงา (PTNC09002) ช่อลุง (PTNC99024-97)Tanis Saengaroon; Ratri Rattanasumnieng; Boon-na Nookong; Jarunt Thabthmthing; Kantikan Plodplong; Charoon Srisuwan; Somreang Saeton; Kwanjai Kochpakdee; Rujira Preecha; Chanasirin Kinmanee; Suthep Ritsawaeng; Rachanij Panichakit; Sayan Nuek; Wattanap Posiri; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Grienggrai Pantuwan; นิธิศ แสงอรุณ; ราตรี รัตนสำเนียง; บุญนะ หนูคง; จรัญ ทับทิมทอง; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; จรูญ ศรีสุวรรณ; สำเริง แซ่ตัน; ขวัญใจ คชภักดี; รุจิรา ปรีชา; ชนสิริน กลิ่นมณี; สุเทพ ฤทธิ์แสวง; รชนิศ พานิชกิจ; สายัณห์ หนูเอก; วัฒนา โพธิ์ศิริ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์
2013สมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวปทุมธานี 1 และพิษณุโลก 2 ระหว่างการเก็บรักษาKunya Cheaupun; Sunantha Wongpiyachon; Wacharee Sukwiwat; Pranee Maneenin; Janrung Maunpoo; Monticha Thung-ngern; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; จันทร์รุ่ง เหมือนโพธิ์; มณฑิชา ถุงเงิน
2014-03สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และขาวดอกมะลิ 105 ระหว่างการเก็บรักษาKunya Cheaupun; Sunantha Wongpiyachon; Wacharee Sukwiwat; Pranee Maneenin; Janrung Maunpoo; Monticha Thung-ngern; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; จันทร์รุ่ง เหมือนโพธิ์; มณฑิชา ถุงเงิน
2014-05สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และขาวดอกมะลิ 105 ระหว่างการเก็บรักษาKunya Cheaupun; Sunantha Wongpiyachon; Wacharee Sukwiwat; Pranee Maneenin; Janrung Maunpoo; Monticha Thung-ngern; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; จันทร์รุ่ง เหมือนโพธิ์; มณฑิชา ถุงเงิน
2010อัตราการแปรสภาพข้าวกล้องและข้าวสารพันธุ์ปทุมธานี 1Kunya Cheaupun; Sunantha Muenpol; Janrung Muanpho; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา หมื่นพล; จันทร์รุ่ง เหมือนโพธิ์
Showing results 3 to 20 of 20
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback