DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ชนสิริน กลิ่นมณี"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2008PTL88114-10-1-1-17 ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นของภาคใต้Lertkiat shusiri; Chanasirin Klinmanee; Wattana Posiri; Ratee Ratanasamnieng; Boonsuk Shunliang; Uaichai Boonyanupong; Rujira Preecha; Petcharee Sengsim; Yupin Rammanee; เลิศเกียรติ ชูสิริ; ชนสิริน กลิ่นมณี; วัฒนา โพธิ์ศิริ; ราตรี รัตนสำเนียง; บุญสุข ซุ่นเลี่ยง; อวยชัย บุญญานุพงศ์; รุจิรา ปรีชา; เพชรี เซ่งซิ้ม; ยุพิน รามณีย์
2008Use of plant extracts for controlling rice blast and bacterial leaf blight diseaseChanasirin Klinmanee; Souwanee Sribua; ชนสิริน กลิ่นมณี; เสาวนีย์ ศรีบัว
2014-05การจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานในนาชลประทานภาคใต้Chanasirin Klinmanee; Orak Tongdej; Wattana Posiri; ชนสิริน กลิ่นมณี; โอรักษ์ ทองเด็จ; วัฒนา โพธิ์ศิริ
2014การจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานในนาชลประทานภาคใต้Chanasirin Klinmanee; Orak Tongdej; Wattana Posiri; ชนสิริน กลิ่นมณี; โอรักษ์ ทองเด็จ; วัฒนา โพธิ์ศิริ
2008การใช้แปลงเฝ้าระวังเพื่อเตือนการระบาดของโรคไหม้ของข้าวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้Wichit Sirisantana; Rasamee Dhitikiattipong; Kulchana Ketsuwan; Acharaporn Na Lampang Noenplap; Anchalee Chawna; Thanawmchit Ritmontri; Somjai Salito; Chanasirin Klinmanee; วิชิต ศิริสันธนะ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อัญชลี ชาวนา; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; สมใจ สาลีโท; ชนสิริน กลิ่นมณี
2010การใช้แปลงเฝ้าระวังเพื่อเตือนการระบาดโรคไหม้ในภาคใต้Chanasirin Klinmanee; ชนสิริน กลิ่นมณี
2007การตรวจสอบความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทยPoonsak Mekwatanakarn; Payorm Cobelli; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Thanomjit Rithmontree; Kulchana Ketsuwan; Chanasirin Klinmanee; Sanguan Teang Deerith; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พยอม โคเบลลี่; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; กุลชนา เกศสุวรรณ; ชนสิริน กลิ่นมณี; สงวน เที่ยงดีฤทธิ์
2007การประมวลอากาศเพื่อการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ในพื้นที่เสี่ยงWichit Sirisantana; Rasamee Dhitikiattipong; Kulchana Ketsuwan; Acharaporn Na Lampang Noenplap; Anchalee Chawna; Thanawmchit Ritmontri; Somjai Salito; Chanasirin Klinmanee; วิชิต ศิริสันธนะ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อัญชลี ชาวนา; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; สมใจ สาลีโท; ชนสิริน กลิ่นมณี
2013-06การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องในจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราชChanasirin Klinmanee; Souwanee Sribur; Acharaporn Na Lampang Noenplab; ชนสิริน กลิ่นมณี; เสาวนีย์ ศรีบัว; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
2014โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนในภาคใต้: การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นเมืองให้บริสุทธิ์Somreang Saeton; Wattana Posiri; Rachanit Panickij; Somboon Suwanno; Rujira Preecha; Chanasirin Klinmanee; Kwanjai Kodchapakdee; Saowanee Sribua; สำเริง แซ่ตัน; วัฒนา โพธิ์ศิริ; รชนิศ พานิชกิจ; สมบูรณ์ สุวรรณโณ; รุจิรา ปรีชา; ชนสิริน กลิ่นมณี; ขวัญใจ คชภักดี; เสาวนีย์ ศรีบัว
2013-06ดอกข่า: ข้าวไร่พื้นเมืองพันธุ์ดีในภาคใต้Boonsuk Shunliang; Chochat Suankool; Marisa Songkrirat; Rachanij Panichakit; Uaichai Boonyanupong; Chanasirin Kinmanee; Rujira Preecha; บุญสุข ซุ่นเลี่ยง; ชูชาติ สวนกูล; มาริษา สงไกรรัตน์; รชนิศ พานิชกิจ; อวยชัย บุญญานุพงศ์; ชนสิริน กลิ่นมณี; รุจิรา ปรีชา
2015-04ประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าว ในแปลงนาจังหวัดพัทลุงChanasirin Klinmanee; Souwanee Sribua; ชนสิริน กลิ่นมณี; เสาวนีย์ ศรีบัว
2014-03ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชนิดของเชื้อสาเหตุ และการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องAcharaporn Na Lampang Noenplab; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Wanporn Khemmook; Sith Jaisong; Pannipa Yajai; Piyawan Yaidee; Nootjarin jungkhun; Kornsiri Srinin; Taraporn Yuenyong; Duangkamon Boonchuay; Anakkapon Boonchuay; Duangporn Witoonjit; Nittaya Ruensuk; Chalermkwan Chimwai; Chalermchart Ruechaikarm; Kanok-orn Dawkmaitate; Wannapan janlapa; Tasdow Kate-nate; Chalermpol Chalermpolyothin; Sommai Sriwisut; Noppadol prayoonsook; Chanasirin Klinmanee; Saowanee Sribua; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วันพร เข็มมุกด์; สิทธิ์ ใจสงฆ์; พันนิภา ยาใจ; ปิยะวรรณ ใยดี; นุจรินทร์ จังขันธ์; กรสิริ ศรีนิล; ธราพร ยืนยงค์; ดวงกมล บุญช่วย; อนรรฆพล บุญช่วย; ดวงพร วิธูรจิตต์; นิตยา รื่นสุข; เฉลิมขวัญ ฉิมวัย; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; กนกอร ดอกไม้เทศ; วรรณพรรณ จันลาภา; ทัสดาว เกตุเนตร; เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; นภดล ประยูรสุข; ชนสิริน กลิ่นมณี; เสาวนีย์ ศรีบัว
2014-05ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชนิดของเชื้อสาเหตุ และการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องAcharaporn Na Lampang Noenplab; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Wanporn Khemmook; Sith Jaisong; Pannipa Yajai; Piyawan Yaidee; Nootjarin jungkhun; Kornsiri Srinin; Taraporn Yuenyong; Duangkamon Boonchuay; Anakkapol Boonchuay; Duangporn Witoonjit; Nittaya Ruensuk; Chalermkwan Chimwai; Chalermchart Ruechaikarm; Kanok-orn Dawkmaitate; Wannapan janlapa; Tasdow Kate-nate; Chalermpol Chalermpolyothin; Sommai Sriwisut; Noppadol prayoonsook; Chanasirin Klinmanee; Saowanee Sribua; อัจฉราพร ณ ล าปาง เนินพลับ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วันพร เข็มมุกด์; สิทธิ์ ใจสงฆ์; พันนิภา ยาใจ; ปิยะวรรณ ใยดี; นุจรินทร์ จังขันธ์; กรสิริ ศรีนิล; ธราพร ยืนยงค์; ดวงกมล บุญช่วย; อนรรฆพล บุญช่วย; ดวงพร วิธูรจิตต์; นิตยา รื่นสุข; เฉลิมขวัญ ฉิมวัย; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; กนกอร ดอกไม้เทศ; วรรณพรรณ จันลาภา; ทัสดาว เกตุเนตร; เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; นพดล ประยูรสุข; ชนสิริน กลิ่นมณี; เสาวนีย์ ศรีบัว
2013-06พันธุ์ข้าวยอดนิยมชายแดนใต้ ซีบูกันตัง (PTNC09001) หอมกระดังงา (PTNC09002-59)Nithit Seangaroon; Rachanij Panichakit; Somboon Suwanno; Jamian Jemsawas; Boonna Nookong; Kantikan Plodplong; Marium Muna; Charoon Srisuwan; Khun Pudsakun; Somreang Saeton; Khunjai Kochpakdee; Rujira Preecha; Chanasirin Kinmanee; Suthep Ritsawaeng; Sayan Nuek; Wattana Posiri; Kanya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Grienggrai Panwan; นิธิศ แสงอรุณ; รชนิศ พานิชกิจ; สมบูรณ์ สุวรรณโณ; จำเนียร เจียมสวัสดิ์; บุญนะ หนูคง; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; มาเรียม มูนะ; จรูญ ศรีสุวรรณ; ขุน พุฒสกุล; สำเริง แซ่ตัน; ขวัญใจ คชภักดี; รุจิรา ปรีชา; ชนสิริน กลิ่นมณี; สุเทพ ฤทธิ์แสวง; สายัณห์ หนูเอก; วัฒนา โพธิ์ศิริ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์
2010พันธุ์ข้าวยอดนิยมชายแดนใต้ ซีบูกันตัง (PTNC09001) หอมกระดังงา (PTNC09002) ช่อลุง (PTNC99024-97)Tanis Saengaroon; Ratri Rattanasumnieng; Boon-na Nookong; Jarunt Thabthmthing; Kantikan Plodplong; Charoon Srisuwan; Somreang Saeton; Kwanjai Kochpakdee; Rujira Preecha; Chanasirin Kinmanee; Suthep Ritsawaeng; Rachanij Panichakit; Sayan Nuek; Wattanap Posiri; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Grienggrai Pantuwan; นิธิศ แสงอรุณ; ราตรี รัตนสำเนียง; บุญนะ หนูคง; จรัญ ทับทิมทอง; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; จรูญ ศรีสุวรรณ; สำเริง แซ่ตัน; ขวัญใจ คชภักดี; รุจิรา ปรีชา; ชนสิริน กลิ่นมณี; สุเทพ ฤทธิ์แสวง; รชนิศ พานิชกิจ; สายัณห์ หนูเอก; วัฒนา โพธิ์ศิริ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์
Showing results 1 to 16 of 16

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback