DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ดวงอร อริยพฤกษ์"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 24
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2014-05PSL05101-93-1-3-2 : ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นBenjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Saang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree kanjana; Jittichai Anawong; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoe; Duangorn Ariyapruek; Preamkamon Moonnilta; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungporn Vitoonjit; Chairat Chanoo; Doungkamon Boonbchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Wiphavadee Chamnan; Nayakorn Sanguakaen; Wantana Sriratanasak; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคต; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; เปรมกมล มูลนิลตา; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2014-05PSL97060-17-CNT-1-2-1: ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดีเด่นAnakkapon Boonchuay; Somphong Choeyphan; Apichat Noenplab; Jaturong Pipatpiriyanon; Pongsa Sukserm; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Supattra Suwanthada; Chutiwat Wannasai; Sa-ang Chairinte; Duang-orn Ariyapruek; Kawaporn Puumchoey; Sumaree Sangprem; Jet Kotcharoek; Pamorn Pattawatang; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Duangporn Withoonjit; Phremkamon Munninta; Wiphawadee Chamnan; Nayakorn Sa-nguankaew; Wantana Sriratanasak; อนรรฆพล บุญช่วย; สมพงษ์ เฉยพันธ์; อภิชาติ เนินพลับ; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; พงศา สุขเสริม; อัฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; สุมาลี สังข์เปรม; เจตน์ คชฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
1999-07การใช้สารสกัดจากพืชบางชนิดในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวDuagon Ariyapruk; Wilai Parawisut; Pornsuree Kanjana; Prakob Suwapab; Jittichai Anawong; ดวงอร อริยพฤกษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; ประกอบ สุวภาพ; จิตติชัย อนาวงษ์
2005การเตรียมแปลงเพื่อกำจัดข้าวเรื้อในการผลิตเมล็ดพันธุ์Nipon Makathan; Anchalee Prasertsak; Sommit Thapthim; Orasa Wongkasem; Adul Sittiwong; Jittrakorn Nuankaew; Duangorn Ariyapruek; Wilai Palawisut; Sombun Thongsen; Prakop Suwaphap; Prajurb Mutsen; นิพนธ์ มาฆทาน; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; สมมิตร ทับทิม; อรสา วงษ์เกษม; อดุลย์ สิทธิวงศ์; จิตรกร นวลแก้ว; ดวงอร อริยพฤกษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สมบูรณ์ ทองเสน; ประกอบ สุวภาพ; ประจวบ มุทเสน
2009การเตรียมแปลงเพื่อกำจัดข้าวเรื้อในการผลิตเมล็ดพันธุ์Nipon Makatan; Anchalee Prasertsak; Sommit Thabtim; Orasa Wongkasem; Adul Sittiwong; Jittakorn Nualkaew; Duangorn Ariyapruek; Wilai Palawisut; Somboon Thongsen; Prakob Suwapab; Prajurb Muttasen; นิพนธ์ มาฆทาน; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; สมมิตร ทับทิม; อรสา วงษ์เกษม; อดุลย์ สิทธิวงศ์; จิตรกร นวลแก้ว; ดวงอร อริยพฤกษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สมบูรณ์ ทองเสน; ประกอบ สุวภาพ; ประจวบ มุทเสน
2009การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดพิจิตรWilai Palawisut; Duangorn Ariyapruek; Pornsuree Kanjana; วิไล ปาละวิสุทธิ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; พรสุรี กาญจนา
2009ข้าวเจ้าสายพันธุ์ PSL95120-28-5-R-RApichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee chiengwattana; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Doungorn Ariyapruek; Chutiwat Wannasai; Pongsa Sukserm; Jaturong Pipatpiriyanon; Supavinee Suangtho; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; พงศา สุขเสริม; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; สุภาวิณี สวงโท
2014ข้าวนาชลประทานข้าวสายพันธุ์ดีเด่น PSL05101-93-1-3-2Benjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree Kanjana; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoey; Duang-orn Ariyapruek; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Duangporn Withoonjit; Chairat Channoo; Duangkamon Boonchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Moonnilta; Wiphavadee Chamnan; Nayakorn Sa-nguakaew; Wantana Sriratnasak; Wichuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคต; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2014ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดีเด่น PSL97060-17-CNT-1-2-1Anakkapon Boonchuay; Somphong Choeyphan; Apichat Noenplab; Jaturong Pipatpiriyanon; Pongsa Sukserm; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Supattra Suwanthada; Chutiwat Wannasai; Sa-ang Chairinte; Duang-orn Ariyapruek; Kawaporn Puumchoey; Sumaree Sangprem; Jet Kotcharoek; Pamorn Pattawatang; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Duangporn Withoonjit; Phremkamon Munninta; Wiphawadee Chamnan; Nayakorn Sa-nguankaew; Wantana Sriratanasak; อนรรฆพล บุญช่วย; สมพงษ์ เฉยพันธ์; อภิชาติ เนินพลับ; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; พงศา สุขเสริม; อัฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; สุมาลี สังข์เปรม; เจตน์ คชฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2013-06ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1Pongsa Sukserm; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Supattra Suwanthada; Sa-ang Chairinte; Duangorn Ariyapruek; Phamorn Pattawatang; Cawaphon Pumchoei; Anakapon Boonchuay; Duangporn Withoonchit; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Munnintha; Wipavadee Chamnan; Naiyakhon Sangoenkaew; Supawinee Suangtho; Bang-on Thammasamisorn; Chairat Petchalanuwat; Phakobkhit Dungthaisong; Opas Worawat; Supaporn Janbuathong; Sumalee Suttayot; Jittichai Anawong; Jet Kotcharoek; Pornsuree Kanjana; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Somphong Choeyphan; พงศา สุขเสริม; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ควพร พุ่มเชย; อนรรฆพล บุญช่วย; ดวงพร วิธูรจิตต์; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุภาวิณี สวงโท; บังอร ธรรมสามิสรณ์; ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์; ประกอบกิจ ดังไทสง; โอภาส วรวาท; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; เจตน์ คชฤกษ์; พรสุรี กาญจนา; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; สมพงษ์ เฉยพันธ์
2015-02ข้าวอายุสั้นสายพันธุ์ดี : CNT96024-61-1-PSL-1-2-20-2Benjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Saang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree Kanjana; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoe; Duangorn Ariyapruek; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungporn Vitoonjit; Chairat Chanoo; Doungkamon Boonchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Moonnilta; Wiphavadee Chamnan; Naiyakorn Sanguankaew; Supatthra Narawatthana; Wantana Sriratanasak; Wichuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคตร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุพัตรา นราวัฒนะ; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2015-04ข้าวอายุสั้นสายพันธุ์ดี: CNT96024-61-1-PSL-1-2-20-2Benjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Saang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree Kanjana; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoe; Duangorn Ariyapruek; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungporn Vitoonjit; Chairat Chanoo; Doungkamon Boonchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Moonnilta; Wiphavadee Chamnan; Naiyakorn Sanguankaew; Supatthra Narawatthana; Wantana Sriratanasak; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคต; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุพัตรา นราวัฒนะ; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2009ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว เมื่อปลูกแบบหว่านข้าวแห้งและหว่านน้ำตมWilai Palawisut; Duangorn Ariyapruek; Pornsuree Kanjana; วิไล ปาละวิสุทธิ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; พรสุรี กาญจนา
2005ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเมื่อปลูกแบบหว่านข้าวแห้งและหว่านน้ำตมWilai Palawisut; Duangorn Ariyapruek; Pornsuree Kanjana; วิไล ปาละวิสุทธิ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; พรสุรี กาญจนา
2001-11ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกโรคเมล็ดด่างทำลายWilai Palawisut; Duangorn Ariyapreok; Prakob Suwaparp; Pornsuree Kanjana; วิไล ปาละวิสุทธิ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ประกอบ สุวภาพ; พรสุรี กาญจนา
1999-07ผลของการจมน้ำของข้าวต่อความผันแปรลักษณะคุณภาพของเมล็ดพันธุ์Wilai Parawisut; Dungon Ariyapruk; Jittichai Anawong; Pornsuree Kanjana; วิไล ปาละวิสุทธิ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; จิตติชัย อนาวงษ์; พรสุรี กาญจนา
2009ผลของการใช้เครื่องอบลดความชื้นต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวWilai Parawisut; Duangoen Ariyapruek; Pornsuree Kanjana; Somboon Thongsean; วิไล ปาละวิสุทธิ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; พรสุรี กาญจนา; สมบูรณ์ ทองเสน
2001-11ผลของการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในนาหว่านน้ำตมที่มีต่อประชากรวัชพืช การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวArtit Kukam-oo; Duangorn Ariyapreok; Sombat Rujakom; Winyu Wong-ubon; อาทิตย์ กุคำอู; ดวงอร อริยพฤกษ์; สมบัติ รุจาคม; วิญญู วงศ์อุบล
Showing results 1 to 20 of 24
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback