DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ภมร ปัตตาวะตัง"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2009CNT96028-21-1-PSL-1-1 ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Sumali Sutthayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
1999การจัดการน้ำในการปลูกข้าวเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPethathai Patirupanusara; Nalinee Chiengwattana; Pamorn Pattawatung; Sombat Rujakom; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สมบัติ รุจาคม
2010การจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Sriratanasak; Nalinee Chiengwatana; Apichart Lawanprasert; Satit Tayapat; Wannapan Chanlapa; Chairat Channu; Pamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ; สาธิต ทยาพัชร; วรรณพรรณ จันลาภา; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2002การใช้สารสกัดจากพืชบางชนิดควบคุมหนอนห่อใบข้าว (Cnaphalocrocis sp.) ในนาNalinee Chiengwattana; Pethathai Patirupanusara; Phamorn Pattawatang; นลินี เจียงวรรธนะ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ภมร ปัตตาวะตัง
2008การติดตามและเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายของแมลงบั่วในพื้นที่ระบาดของภาคเหนือNalinee Chiengwattana; Rawat Phatarasuthi; Preeda Siangyai; Phamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Phitsanu Hintang; นลินี เจียงวรรธนะ; เรวัต ภัทรสุทธิ; ปรีดา เสียงใหญ่; ภมร ปัตตาวะตัง; เจต คชฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง
2011การบริหารระบบนิเวศน์ในนาข้าวเพื่อลดความสูญเสียจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างยั่งยืนNalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Jittichai Anawong; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; จิตติชัย อนาวงษ์
2014-03การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเมล็ดกลางเพื่อแปรรูปเป็นอาหารเช้าสำเร็จรูปSupaporn Junbuathong; Suniyom Taprab; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanokorn Yaodam; Prani Maninil; Wantana Sriratanasak; Phamorn Pattawatang; Pachara Saengsawong; Wanlapa Tepinta; Udom Akanasingh; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุนิยม ตาปราบ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กนกอร เยาว์ดำ; ปราณี มณีนิล; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; ภมร ปัตตาวะตัง; พชระ แสงสวงค์; วัลภา เตปินตา; อุดม เอกคณาสิงห์
2013-03การเปลี่ยนแปลงวิถีการปลูกข้าวสภาพไร่เป็นนาขั้นบันได ในเขตภาคเหนือตอนล่างPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์
2011การพัฒนาระบบการเกษตรแบบนาขั้นบันไดแก่ราษฎรบ้านน้ำคับ น้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Phongsa SukSoem; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; พงศา สุขเสริม
2012-04การพัฒนาระบบการเกษตรแบบนาขั้นบันได แก่ราษฎรบ้านน้ำคับน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (ปี 2554)Phamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Phongsa Suksoem; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; พงศา สุขเสริม
2014-03การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานต่อความหลากหลายไบโอไทป์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stål)Jirapong Jairin; Phikul Leelakud; Varapong Chamarerk; Pamorn Pattawatang; Watchalawalee Boonmee; Pimnapa Uttakavapee; Wanida Thueannadee; จิรพงศ์ ใจรินทร์; พิกุล ลีลากุด; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; วัชลาวลี บุญมี; พิมนภา อุทคะวาปี; วนิดา เถื่อนนาดี
2012-04การศึกษาชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากแหล่งระบาดภาคเหนือตอนล่างเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2001-11การศึกษาเชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชที่สำคัญในนาข้าวArthait Kukam-oo; Pattana Sonthirat; Tawat Patirupanusara; Phamorn Pattawatang; อาทิตย์ กุคำอู; พัฒนา สนธิรัตน; ธวัช ปฏิรูปานุสร; ภมร ปัตตาวะตัง
2006การศึกษาตำแหน่งของยีนควบคุมต้านทานโรคขอบใบแห้งในข้าวPhamorn Pattawatang; Apichart Wannawijit; Somwong Trakoonrung; Teerayut Toojinda; ภมร ปัตตาวะตัง; อภิชาต วรรณวิจิตร; สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง; ธีรยุทธ ตู้จินดา
2013-06ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1Pongsa Sukserm; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Supattra Suwanthada; Sa-ang Chairinte; Duangorn Ariyapruek; Phamorn Pattawatang; Cawaphon Pumchoei; Anakapon Boonchuay; Duangporn Withoonchit; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Munnintha; Wipavadee Chamnan; Naiyakhon Sangoenkaew; Supawinee Suangtho; Bang-on Thammasamisorn; Chairat Petchalanuwat; Phakobkhit Dungthaisong; Opas Worawat; Supaporn Janbuathong; Sumalee Suttayot; Jittichai Anawong; Jet Kotcharoek; Pornsuree Kanjana; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Somphong Choeyphan; พงศา สุขเสริม; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ควพร พุ่มเชย; อนรรฆพล บุญช่วย; ดวงพร วิธูรจิตต์; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุภาวิณี สวงโท; บังอร ธรรมสามิสรณ์; ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์; ประกอบกิจ ดังไทสง; โอภาส วรวาท; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; เจตน์ คชฤกษ์; พรสุรี กาญจนา; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; สมพงษ์ เฉยพันธ์
2009ความรุนแรงในการทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานมาตรฐานและข้าวพันธุ์รับรองของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Apichart Lawanprasert; Wannaphan Janlapa; Satit Tayapatchara; Chairat Channoo; Phamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วรรณพรรณ จันลาภา; สาธิต ทยาพัชร; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2012-12ความหลากหลายของชีวชนิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างPhamon Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2000แมลงสิงและแตนเบียนแมลงศัตรูธรรมชาติNalinee Chiengwattana; Pethathai Patirupanusara; Phamorn Pattawatang; Sombat Rujakom; นลินี เจียงวรรธนะ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ภมร ปัตตาวะตัง; สมบัติ รุจาคม
Showing results 1 to 20 of 20

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback