DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 37
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2009CNT96028-21-1-PSL-1-1 ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Sumali Sutthayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์
2014-05PSL05101-93-1-3-2 : ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นBenjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Saang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree kanjana; Jittichai Anawong; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoe; Duangorn Ariyapruek; Preamkamon Moonnilta; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungporn Vitoonjit; Chairat Chanoo; Doungkamon Boonbchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Wiphavadee Chamnan; Nayakorn Sanguakaen; Wantana Sriratanasak; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคต; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; เปรมกมล มูลนิลตา; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
2008การใช้แปลงเฝ้าระวังเพื่อเตือนการระบาดของโรคไหม้ของข้าวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้Wichit Sirisantana; Rasamee Dhitikiattipong; Kulchana Ketsuwan; Acharaporn Na Lampang Noenplap; Anchalee Chawna; Thanawmchit Ritmontri; Somjai Salito; Chanasirin Klinmanee; วิชิต ศิริสันธนะ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อัญชลี ชาวนา; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; สมใจ สาลีโท; ชนสิริน กลิ่นมณี
2007การตรวจสอบความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทยPoonsak Mekwatanakarn; Payorm Cobelli; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Thanomjit Rithmontree; Kulchana Ketsuwan; Chanasirin Klinmanee; Sanguan Teang Deerith; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พยอม โคเบลลี่; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; กุลชนา เกศสุวรรณ; ชนสิริน กลิ่นมณี; สงวน เที่ยงดีฤทธิ์
2007การประมวลอากาศเพื่อการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ในพื้นที่เสี่ยงWichit Sirisantana; Rasamee Dhitikiattipong; Kulchana Ketsuwan; Acharaporn Na Lampang Noenplap; Anchalee Chawna; Thanawmchit Ritmontri; Somjai Salito; Chanasirin Klinmanee; วิชิต ศิริสันธนะ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อัญชลี ชาวนา; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; สมใจ สาลีโท; ชนสิริน กลิ่นมณี
2013การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องในจังหวัดปทุมธานีNittaya Ruensuk; Chalermkwan Chimwai; Acharaporn Na Lampang Noemplab; Yuthapong Petcharaporn; นิตยา รื่นสุข; เฉลิมขวัญ ฉิมวัย; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ยุทธพงษ์ เพชราภรณ์
2013-06การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องในจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราชChanasirin Klinmanee; Souwanee Sribur; Acharaporn Na Lampang Noenplab; ชนสิริน กลิ่นมณี; เสาวนีย์ ศรีบัว; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
2005การพยากรณ์โรคเมล็ดด่างของข้าวในภาคเหนือตอนล่างAcharaporn Na Lampang Noenplap; Tawat Patirupanusara; Wichit Sirisantana; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ธวัช ปฏิรูปานุสร; วิชิต ศิริสันธนะ
2015-03การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานโรคไหม้แบบผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลReunreudee Kaewcheenchai; Sommai Sriwisut; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Kittima Ruksopa; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Nila Rasidee; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; กิตติมา รักโสภา; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; นิลา ราชิดี
2015-04การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานโรคไหม้แบบผสมกลับ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลReunreudee Kaewcheenchai; Sommai Sriwisut; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Kittima Ruksopa; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Nila Rasidee; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; กิตติมา รักโสภา; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; นิลา ราชิดี
2015-02การเพิ่มระดับความต้านทานต่อโรคไหม้ในพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายอภิชาต เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Suradet Palawisut
2014-03การระบาดของโรคข้าวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีChalermkwan Chimwai; Nittaya Ruensuk; Acharaporn Na Lampang Noernplab; Yuthapong Petcharaporn; เฉลิมขวัญ ฉิมวัย; นิตยา รื่นสุข; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ยุทธพงษ์ เพชราภรณ์
2003-03การลดความรุนแรงของโรคไหม้ของข้าวโดยการปลูกแบบรวมพันธุ์Acharaporn Na Lampang Noenplab; Tawat Patirupanusara; Sa-ang Chairinte; Jittichai Anawong; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ธวัช ปฏิรูปานุสร; สอาง ไชยรินทร์; จิตติชัย อนาวงษ์
2003การลดความรุนแรงของโรคไหม้ของข้าวโดยการปลูกแบบรวมเมล็ดพันธุ์Acharaporn Na Lampang Noenplap; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
2011-06การลดความรุนแรงของโรคไหม้ของข้าวโดยการปลูกแบบหลายสายพันธุ์ในภาคเหนือตอนล่างAcharaporn Na Lampang Noenplab; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
2011-02การลดความรุนแรงของโรคไหม้ของข้าวโดยการปลูกแบบหลายสายพันธุ์ในภาคเหนือตอนล่างAcharaporn Na Lampang Noenplab; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
2007การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวแบบบูรณาการในพื้นที่รับน้ำเขื่อนนเรศวรWannakorn Intarasatit; Anon Sooksawad; Wilai Palawisut; Pethathai Patirupanusara; Tawat Patirupanusara; Nalinee Chiengwattana; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Chutiwat Wannasai; Arthit Kukam-oo; Pornsuree Kanjana; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; อนนท์ สุขสวัสดิ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; นลินี เจียงวรรธนะ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; อาทิตย์ กุคำอู; พรสุรี กาญจนา
2008การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลและการป้องกันกำจัดAcharaporn Na Lampang Noenplap; Chutiwat Wannasai; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ชุติวัฒน์ วรรณสาย
Showing results 1 to 20 of 37
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback