DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 41 to 60 of 3751
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
2551การวิจัยและพัฒนายกระดับการผลิตสะตอเพื่อการค้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; อิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม; วิจิตต์ วรรณชิต; ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; สุคนธ์ วงศ์ชนะ; ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล; อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์; จรัสศรี นวลศรี
2551การวิจัยฟีโนโลยีของสะตอในภาคใต้ของประเทศไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; วิจิตต์ วรรณชิต; สุคนธ์ วงศ์ชนะ
2551ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารต่อการเจริญเติบโต, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร, องค์ประกอบทางเคมีและแร่ธาตุในตัวปลาของปลาดุกพันธุ์ผสมขนาดปลานิ้ว (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; วุฒิพร พรหมขุนทอง
2551แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่จากยางพาราเป็นปาล์มน้ำมันและศักยภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; ณัลลิกา โตจินดา; สุจรรยา พงศ์สวรรค์; สุรชาติ เพชรแก้ว; ชาญชัย ธนาวุฒิ
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราด้วยปฏิกิริยาเฟนตันเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยแคลเซียม-โบรอนFaculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์; จำเป็น อ่อนทอง
2551การวิจัยและพัฒนาปลูกสะตอเป็นพืชร่วมในระบบวนเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; อิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
2550รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอกFaculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์; สมปอง เตชะโต; อรพรรณ พูนทอง
2550การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; วินิจ คำสังข์
2550พฤติกรรมและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของลูกโควัยอ่อนที่เลี้ยงด้วยน้ำนมหมักกรดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; สุรพล ชลดำรงค์กุล
2550ผลของระยะปลูกต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์แคระคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; สหัทยา พงศ์ประยูร; บรรจบ นะแส; สมชาย พิมพ์ธนประทีป; สมเกียรติ ทองรักษ์
2550การใช้เยื่อในลำต้นสาคูในอาหารโคเนื้อที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ปิ่น จันจุฬา; วันวิศาข์ งามผ่องใส
2550ผลของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการผลิตน้ำนมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของแพะนมคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; สหัทยา พงค์ประยูร; บรรจบ นะแส; สุรพล ชลดำรงค์กุล
2550ศึกษาการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางลำต้นของต้นกล้ายางพาราคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; ระวี เจียรวิภา; อิบรอเฮม ยีดำ
2550การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือวัดคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบข้าวแบบประเมินผลเร็วคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สายัณห์ สดุดี
2550การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 1)คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; จรัสศรี นวลศรี; ขวัญจิตร สันติประชา; อรัญ งามผ่องใส
2550การใช้แบบจำลองการผลิตพืชเพื่อการประเมินปริมาตรไม้และมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของยางพาราคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; อิบรอเฮม ยีดำ; ระวี เจียรวิภา; สายัณห์ สดุดี
2550ผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่มีปลาป่นระดับต่ำต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)วุฒิพร พรหมขุนทอง; อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
2550โครงการวิจัยหอยหวานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; จินตมาศ สุวรรณจรัส; กิจการ ศุภมาตย์; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; อุราพร วงศ์วัชรานนท์; ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี; สุพัฒน์ คงช่วง
2550โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; กำพล มีสวัสดิ์; นิทัศน์ สองศรี; อภิชาติ หล่อเพชร; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
Showing results 41 to 60 of 3751
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback