DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 61 to 80 of 3751
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ผลของการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่มีต่อสภาพการใช้ที่ดินและคุณภาพของทรัพยากรดินและน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; ชาญชัย ธนาวุฒิ; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล
2550ผลกระทบของคลื่นสึนามิที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; เชาว์ ยงเฉลิมชัย; ชาญชัย ธนาวุฒิ; อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล
2549ผลของระบบการเลี้ยง และเพศต่อลักษณะรูปร่างที่ปรากฎสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่พื้นเมืองไทยภาคใต้ (ไก่แดง)คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; สุธา วัฒนสิทธิ์
2549ผลของการกรองน้ำเชื้อสุกรต่อการเคลื่อนที่และความเร็วอสุจิคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน; ดวงกมล เจริญกุล; บรรจบ นะแส
2549เจตคติของผู้บริโภคต่อการบริโภคเนื้อหมูสมุนไพร ในเขตจังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
2549การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์หญ้าแฝกที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สมปอง เตชะโต; ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ
2549การประเมินคุณภาพผลผลิตเพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกองคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; มงคล แซ่หลิม
2549ระบบสังคมเกษตรและระบบการทำฟาร์มในพื้นที่ที่มีการทำนาเป็นหลักของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาในอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; อาแว มะแส; วีระชาติ เงินถาวร; สมยศ ทุ่งหว้า
2549การผลิตเมล็ดเทียมหญ้าแฝกเพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้ :คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สมปอง เตชะโต; ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ
2549การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; มงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สายัณห์ สดุดี
2549การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของชุมชนชาวนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ศิริจิต ทุ่งหว้า
2549โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus Linn.) และการผลิตวัคซีนต่อเชื้อสเตรปโตคอคคัสคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; กิจการ ศุภมาตย์; วุฒิพร พรหมขุนทอง; จรีพร เรืองศรี; นพรัตน์ แท่นมาก
2549การศึกษาปัจจัยการเกิดโรค Streptococcosis และพยาธิสภาพของการติดเชื้อ Streptococcus sp. ในปลานิลแดงแปลงเพศ (Oreochromis niloticus)คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; กิจการ ศุภมาตย์; นพดล ศุกระกาญจน์
2549ผลของแหล่งสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีและความต้านทานต่อความเครียดในกุ้งขาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; วุฒิพร พรหมขุนทอง; สุภฎา คีรีรัฐนิคม; กิจการ ศุภมาตย์
2549ความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมัน : (ระยะที่ 2)คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; ชัยรัตน์ นิลนนท์
2548การทดสอบในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะเศรษฐศาสตร์; อภิพรรณ พุกภักดี; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
2548การศึกษาแนวทางในการกำจัดโรคเมลิออยโดซิสในแพะที่เลี้ยงในชนบทภาคใต้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; สุรพล ชลดำรงค์กุล
2548การประเมินผลโครงการฝึกอบรมสัญจรการเลี้ยงหมูสมุนไพร และการตลาดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
2548ผลผลิต คุณค่าทางโภชนะของแปลงหญ้าและคุณลักษณะของโคสาวพื้นเมืองภาคใต้ที่แทะเล็มในแปลงหญ้าพลิแคททูลั่มคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; วันวิศาข์ งามผ่องใส; ประวิตร โสภโณดร; Hajime, Kumagai
2548การศึกษาและพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงค์; ศยาม ขุนชำนาญ; วิศาล อดทน; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สุธา วัฒนสิทธิ์; พรรณวดี โสพรรณรัตน์; อุษา เชษฐานนท์
Showing results 61 to 80 of 3751
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback