DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Nilaparvata lugens"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 75
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Allohexaploid, PTT03084Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprab; Kanokporn Boonsirichai; Rangsit Senghaphan; Somkid Worawat; Krirk Keskosol; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Niwat Chareonsilp; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ; กนกพร บุญศิริชัย; รังสิต เส็งหะพันธุ์; สมคิด วรวาท; เกริก เกษโกศล; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; นิวัติ เจริญศิลป์
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2009CNT96028-21-1-PSL-1-1 ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Sumali Sutthayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์
2011KKN97057-7-1-1-6-4-NKI-1-1: ข้าวเหนียวหอมอายุเบาต้านทานต่อโรคไหม้ สำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Charin Kaewkhumcheng; Attapol Suwanwong; Akkasith Sakulkoo; Jaranjit Phengrat; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Nittaya Patcharanu; Wilaiwan Wongpa; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Orasa Wongkasem; Winichon Khun-olarn; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Pharichart Khongsuwan; Sommai Lertna; Duangjai Suriyaarunroj; Phitsanu Hintang; สมใจ สาลีโท; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ชรินทร์ แก้วคำแจ้ง; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; จรัญจิต เพ็งรัตน์; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; นิตยา พัชรานุ; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อรสา วงศ์เกษม; วินิชน ขันโอราฬ; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; ปริชาติ คงสุวรรณ; สมหมาย เลิศนา; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; พิษณุ หินตั้ง
2009New biotypes of brown planthopper in ThailandThanysiriwat, T.; Pattwatang, P.; Angeles, E.R.
2008PTL88114-10-1-1-17 ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นของภาคใต้Lertkiat shusiri; Chanasirin Klinmanee; Wattana Posiri; Ratee Ratanasamnieng; Boonsuk Shunliang; Uaichai Boonyanupong; Rujira Preecha; Petcharee Sengsim; Yupin Rammanee; เลิศเกียรติ ชูสิริ; ชนสิริน กลิ่นมณี; วัฒนา โพธิ์ศิริ; ราตรี รัตนสำเนียง; บุญสุข ซุ่นเลี่ยง; อวยชัย บุญญานุพงศ์; รุจิรา ปรีชา; เพชรี เซ่งซิ้ม; ยุพิน รามณีย์
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
2006-09กลไกความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว: เพลี้ยกระโดดหลังขาวWasana Panpeng; Satit Tayapat; Kasem Soontrajan; Somsak Thongdeethae; Parinya Chinnoros; วาสนา พันธุ์เพ็ง; สาธิต ทยาพัชร; เกษม สุนทราจารย์; สมศักดิ์ ทองดีแท้; ปริญญา ชินโนรส
2008การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกับดักแสงไฟWantana Srirattanasak; Raywat Pattarasudhi; Vasana Panpeng; Chairat Channoo; Chuanchom Deerusamee; Wannaphan Janlapa; Satit Tayapatchara; Chutchawan Aramchok; Patchanee Chaiyawat; Petcharee Sengsim; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; เรวัต ภัทรสุทธิ; วาสนา พันธุ์เพ็ง; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ชวนชม ดีรัศมี; วรรณพรรณ จันลาภา; สาธิต ทยาพัชร; ชัชวาลย์ อร่ามโชค; พัชนี ชัยวัฒน์; เพชรี เซ่งซิ้ม
2013-06การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยใช้กับดักแสงไฟPeerapon Ratana; Jutamas Donpunchang; Wantana Sriratanasak; พีรพล รัตนะ; จุฑามาศ ดอนพันช้าง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
1999การจัดการน้ำในการปลูกข้าวเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPethathai Patirupanusara; Nalinee Chiengwattana; Pamorn Pattawatung; Sombat Rujakom; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สมบัติ รุจาคม
2010การจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Sriratanasak; Nalinee Chiengwatana; Apichart Lawanprasert; Satit Tayapat; Wannapan Chanlapa; Chairat Channu; Pamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ; สาธิต ทยาพัชร; วรรณพรรณ จันลาภา; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2011การจัดการระบบนิเวศน์เพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรูข้าวChairat Channoo; Somsak Thongdeethae; Nalinee Chiangwattana; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; สมศักดิ์ ทองดีแท้; นลินี เจียงวรรธนะ
2007การใช้กรรมวิธีปลูกอับละอองเกสรในอาหารสังเคราะห์เพื่อปรับปรุงพันธุ์Somkid Worawat; Suniyom Taprab; Opas Worawat; สมคิด วรวาท; สุนิยม ตาปราบ; โอภาส วรวาท
2013การใช้กับดักแสงไฟคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในจังหวัดปราจีนบุรีWannaphan Janlapha; Chalermpol Chalermpolyotin; วรรณพรรณ จันลาภา; เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน
2010การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChalermchart Luechaikham; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
2005การใช้น้ำหมักชีวภาพควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนกอข้าวPatchanee Chaiyawat; พัชนี ชัยวัฒน์
2014-03การติดตามความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยSukanya Arunmit; Wantana Sriratanasak; Jintana Chaiwong; Urassaya Boonpramook; สุกัญญา อรัญมิตร; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; จินตนา ไชยวงค์; อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข
2006-09การทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวนาชลประทานภาคกลางต่อแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลSatit Tayapat; Wasana Panpeng; Kasem Soontrajan; Rachot Panpitpate; Parinya Chinnoros; Somsak Thongdeethae; สาธิต ทยาพัชร; วาสนา พันธุ์เพ็ง; เกษม สุนทราจารย์; รชฎ พันธุ์พิทย์แพทย์; ปริญญา ชินโนรส; สมศักดิ์ ทองดีแท้
2006-09การทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนภาคกลางต่อแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลSatit Tayapat; Wasana Panpeng; Kasem Soontrajan; Rachot Panpitpate; Parinya Chinnoros; Somsak Thongdeethae; สาธิต ทยาพัชร; วาสนา พันธุ์เพ็ง; เกษม สุนทราจารย์; รชฎ พันธุ์พิทย์แพทย์; ปริญญา ชินโนรส; สมศักดิ์ ทองดีแท้
Showing results 1 to 20 of 75
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback