DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Farmers"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 23 to 42 of 83
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมในไร่เกษตรกรKittipob Vayuparp; Nita Wongsa; กิตติภพ วายุภาพ; นิตย์ วงษา
2010การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2552Sodsai Changsaluk; Kosol Kirdpokasub; Somchai Pothisan; Somchai Limaroon; สดใส ช่างสลัก; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สมชาย โพธิสาร; สมชัย ลิ่มอรุณ
2009การปฏิบัติของชาวนาในการปลูกข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ปี 2550/2551Kukiat Soitong; กู้เกียรติ สร้อยทอง
1999-07การประเมินการกระจายพันธุ์ข้าวรัฐบาลในเขตภาคใต้Malee Chompoopol; Oraphan Tarasak; Saengnual Thongpian; มาลี ชมภูพล; อรพรรณ ธาราศักดิ์; แสงนวล ทองเพียร
2009การประเมินความชอบด้านคุณภาพข้าวโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมSupanee Jongdee; Grissana Sudtasarn; Ranee Kenlhaem; สุภาณี จงดี; กฤษณา สุดทะสาร; รานี เคนเหลื่อม
2010การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และเกษตรกรAnchalee Prasertsak; Wilai Palawisut; Porntip Thavong; Ampol Kimise; Premruedee Pintaya; Surapol Chattuporn; Amornrat Intrman; Piangjai Nisaihan; Chawalit Handee; Samroeng Sakulsum; Orasa Wongkaserm; Parichart Kongsuwan; Jittrakorn Nuankaew; Narisara Chamroonwong; Pratai Kenlium; Prachaya Jutamat; Orak Thongdej; Charan Khaonoona; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ ถาวงค์; อำพล กิมิเส; เปรมฤดี ปินทยา; สุรพล จัตุพร; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; เพียงใจ นิสัยหาญ; ชวลิต หาญดี; สำเริง สกุลสม; อรสา วงษ์เกษม; ปริชาติ คงสุวรรณ; จิตกร นวลแก้ว; นริศรา จำรูญวงศ์; ประทาย เคนเหลื่อม; ปรัชญา จูฑามาตย์; โอรักษ์ ทองเด็จ; จรัญ ขาวหนูนา
2005การประยุกต์ใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาจังหวัดพิษณุโลกWerasak Kerdsang; Punsak Luanghirun; Arunee Donchak; Domrongchai Mechang; Somchai Boonpradub; วีระศักดิ์ เกิดแสง; พูนศักดิ์ เหลืองหิรัญ; อรุณี ดอนจักร; ดำรงค์ชัย มีช้าง; สมชาย บุญประดับ
2006การปรับปรุงผลผลิตข้าวนาที่สูงภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเชียงใหม่Prateep Pintanon; Samli Bunyawiwat; Nipon Boonmee; Phonchai Techa; Wichai Khamchomphu; Waree Chaitep; ประทีป พิณตานนท์; สำลี บุญญาวิวัฒน์; นิพนธ์ บุญมี; พรชัย เตจ๊ะ; วิชัย คำชมภู; วารี ไชยเทพ
2009การปรับพื้นที่สภาพไร่เป็นนาขั้นบันได: ทางเลือกของเกษตรกรบนพื้นที่สูงSomkiat Wattakawigran; สมเกียรติ วัฒกวิกรานต์
2007การปลูกข้าวสาลีคามุตอินทรีย์ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับตลาดสหภาพยุโรปThongma Manakul; Prateep Pintanon; Premrudee Pintaya; Piroj Chotinisakorn; Nipon Boonmee; Nithas Siddhiwong; Piyapan Srikoom; Sutira Moolsri; Suwit Moolsri; Sivapong Nareubal; ทองมา มานะกุล; ประทีป พิณตานนท์; เปรมฤดี ปินทยา; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; นิพนธ์ บุญมี; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; สุธีรา มูลศรี; สุวิทย์ มูลศรี; ศิวะพงศ์ นฤบาล
2012การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปลูกผักระหว่างการใช้ปุ๋ยมูลกระบือและปุ๋ยเคมีJittiya Suranarakul; Tanapat Suranarakul; Saowakon Hemwong; จิตติยา สุระนรากุล; ธนพัฒน์ สุระนรากุล; เสาวคนธ์ เหมวงษ์
2010การพัฒนาการผลิตข้าวไร่ในพื้นที่สวนยางพาราและปาล์มน้ำมันภาคใต้ฝั่งตะวันตกBoonsuk Shunliang; Chochat Suankoo; Choosak Lodkoum; Sopana Vorachatvitaya; บุญสุข ซุ่นเลี่ยง; ชูชาติ สวนกูล; ชูศักดิ์ โชติเกษมศรี; โสพนา วรฉัตรวิทยา
2010การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการข้าววัชพืชแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมSamran Inthalaeng; Nittaya Ruensuk; Wasana Inthalaeng; Orawan Yaemkit; Pisit Promnart; สำราญ อินแถลง; นิตยา รื่นสุข; วาสนา อินแถลง; อรวรรณ แย้มกิจ; พิสิฐ พรหมนารท
2011การพัฒนาระบบการเกษตรแบบนาขั้นบันไดแก่ราษฎรบ้านน้ำคับ น้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Phongsa SukSoem; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; พงศา สุขเสริม
2013การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรเชิงบูรณาการ จังหวัดปทุมธานีSurapol Chatuporn; Pranom Mongkolbunjong; Aunchalee Prasertsak; Kannika Phrompanjai; Chawalit Handee; Patchara Tongarunyig; Anuruk Taparuk; Bunjerd Srisaad; สุรพล จัตุพร; ประนอม มงคลบรรจง; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ; ชวลิต หาญดี; พชร ทองอรัญญิก; อนุรักษ์ เทพรักษ์; บรรเจิด ศรีสะอาด
2014-03การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรเชิงบูรณาการจังหวัดสุรินทร์Narawoot Piyachotsakulchai; Sanit Manoekkul; Thani Chuenban; ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย; สานิตย์ มโนเอกกุล; ธานี ชื่นบาน
2011การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรรายย่อยในลุ่มน้ำโขงตอนล่างโดยกระบวนการมีส่วนร่วมDamrong Kittichaisri; Achara Phanurat; Jarous Sawangtap; Narumon Somkuna; ดำรง กิตติชัยศรี; อัจฉรา ภาณุรัตน์; จรัส สว่างทัพ; นฤมล สมคุณา
2011การเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรในพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์Grienggrai Pantuwan; Boonrat Jongdee; Sommai Sriwisut; Pisarn Konghakote; Wichan Witthayasiri; Nopporn Supapoj; Vichai Hirunyupakorn; Charoen Siri-udomphat; Satit Rachataserikul; Chaluai Bunwit; Attapol Suwanwong; Tawee Tanawee; Opas Worawat; Rapeepat Jirawongwiroj; Jaranjit Phengrat; Lamaimaat Youngsuk; Supanee Jongdee; Krisana Sattayakul; Akkasith Sakulkoo; Wasin Phumpornpisuth; Nithas Siddhiwong; Pitapan Srikoom; Boondit Varinruk; Ronnachai Changsri; Aranya Sunchanta; Sookwittaya Phasopa; Renu Jumpaket; Cha-aem Kasemrat; Anon Pontanee; Phrek Gypmantasiri; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; บุญมี จงดี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; พิศาล กองหาโคตร; วิจารณ์ วิทยศิริ; นพพร สุภาพจน์; วิขัย หิรัญยูปกรณ์; เจริญ ศิริอุดมภาส; สาธิต รัชคเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; อัฒพล สุววรณวงศ์; ทวี ธนาวีร์; โอภาส วรวาท; ระพีพัฒน์ จิระวงศ์วิโรจน์; จรัญจิต ทัพโยธา; ละม้ายมาศ ยังสุข; สุภาณี จงดี; กฤษณา สัตยากุล; เอกสิทธิ์ สกุลคู; วสิน ภูมิพรพิสุทธิ์; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์; รณชัย ช่างศรี; อรัญญา สุนจันทา; สุขวิทยา ภาโสภะ; เรณู จำปาเกต; ชะเอม เกษมรัตน์; อนันต์ พลธานี; พฤกษ์ ยิบมันตะศิริ
2003การเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรในพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์Kriangkrai Phanwan; Boonrat Jongdee; Sommai Sriwisut; Pisarn Konghakote; Wichan Witthayasiri; Nopporn Supapoj; Vichai Hirunyupakorn; Charoen Siri-udomphat; Satit Rachataserikul; Chaluai Bunwit; Attapol Suwanwong; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; บุญรัตน์ จงดี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; พิศาล กองหาโคตร; วิจารณ์ วิทยศิริ; นพพร สุภาพจน์; วิชัย หิรัญยูปกรณ์; เจริญ ศิริอุดมภาส; สาธิต รัชตเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; อัฒพล สุวรรณวงศ์
2006การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยอมพาย ตามพระราชดำริSivapong Nareubal; Somkiat Wattakawigran; ศิวะพงศ์ นฤบาล; สมเกียรติ วัฒกวิกรานต์
Showing results 23 to 42 of 83
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback