DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Temperature"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 8 to 27 of 29
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Survival of Streptococcus suis and Salmonella enteritidis in blood soup noodlePornpen Pathanasophon; Sommai Yuwapanichsampan; พรเพ็ญ พัฒนโสภณ; สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์
2008Temperature acclimation of photosynthesis in rubber tree (Hevea brasiliensis)Kositsup, B.; Montpied, P.; Kasemsap, P.; Thaler, P.; Ameglio, T.; Dreyer, E.
2009Temperature response of photosynthesis and acclimation to growth temperature in rubber tree (Hevea brasiliensis Muell.Arg.)Kositsup, B.; Montpied, P.; Kasemsap, P.; Thaler, P.; Améglio, T.; Dreye, E.
2011กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศของผักกาดหวาน (Lactuca sativa var. longefolla)Thitipong Panyakham; Danai Boonyakiat; Pichaya Boonprasoom Poonlarp; ฐิติพงศ์ ปัญญาคำ; ดนัย บุณยเกียรติ; พิชญา บุญประสม พูลลาภ
1999การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวในสภาพปิดภายใต้ผ้าพลาสติกทาร์พอลินPitoon Urairong; Kitiya Kitkuandi; Nipon Makathan; Siriwan Tungwisuttijit; Yuwada Kerdgomut; Wichai Hiranyupakorn; ไพฑูรย์ อุไรรงค์; กิติยา กิจควรดี; นิพนธ์ มาฆทาน; ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต; ยุวดา เกิดโกมุติ; วิชัย หิรัญยูปกรณ์
2009การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลักในสภาพภายใต้ผ้าพลาสติกทาร์พอลีนในภาคใต้Prachaya Chuthamat; Wanida Wongkiatkajorn; Petcharee Sengsim; ปรัชญา จูฑามาตย์; วะนิดา วงศ์เกียรติขจร; เพชรี เซ่งซิ้ม
1982การขจัดความฝาดในผลพลับ (Diospyros kaki L.) ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และการเก็บรักษาManit Kosittrakun; มานิตย์ โฆษิตตระกูล
2006การควบคุมโรคไหม้ของข้าวด้วยผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Russamee Thitikiatpong; Witchuda Rattanakarn; Wichit Sirisantana; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วิชิต ศิริสันธนะ
2012-12การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวกลายพันธุ์หอมนิลจากโครงการ TILLING ให้ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์ ภายใต้อุโมงค์จำลองสภาวะโลกร้อนNat Panichawong; Sulaiman Je-arbu; Boonthong Wasuri; Thiwa Phakoktoom; Phoonphipob Kasemsub; Apichart Vanavichit; Chanate Malumpong; ณัฏฐ์ พานิชวงษ์; สุไลมาน เจ๊ะอาบู; บุญธง วสุริย์; ทิวา พาโคกทูม; พูนพิภพ เกษมทรัพย์; อภิชาติ วรรณวิจิตร; ชเนษฏ์ ม้าลำพอง
2008การใช้แปลงเฝ้าระวังเพื่อเตือนการระบาดของโรคไหม้ของข้าวในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้Wichit Sirisantana; Rasamee Dhitikiattipong; Kulchana Ketsuwan; Acharaporn Na Lampang Noenplap; Anchalee Chawna; Thanawmchit Ritmontri; Somjai Salito; Chanasirin Klinmanee; วิชิต ศิริสันธนะ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อัญชลี ชาวนา; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; สมใจ สาลีโท; ชนสิริน กลิ่นมณี
2007การประมวลอากาศเพื่อการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ในพื้นที่เสี่ยงWichit Sirisantana; Rasamee Dhitikiattipong; Kulchana Ketsuwan; Acharaporn Na Lampang Noenplap; Anchalee Chawna; Thanawmchit Ritmontri; Somjai Salito; Chanasirin Klinmanee; วิชิต ศิริสันธนะ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อัญชลี ชาวนา; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; สมใจ สาลีโท; ชนสิริน กลิ่นมณี
1982การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์โบโฮเดรทและการพัฒนาดอกในกิ่งตาแอปเปิลพันธุ์ Anna และ Rome Beauty ที่เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิที่ต่างกันPrasit Watanowongvijit; ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร
2003การพัฒนาสมการเอ็มไพริคอลเพื่อทำนายความรุนแรงของโรคไหม้จากตัวแปรภูมิอากาศWichit Sirisantana; Kasem Soontrajarn; Parkpian Arunyanart; Dara Chettanachit; วิชิต ศิริสันธนะ; เกษม สุนทราจารย์; พากเพียร อรัญนารถ; ดารา เจตนะจิตร
2010การลดเชื้อ Campylobacter jejuni ในซากไก่ด้วยคลอรีนและโอโซนPanrapee Iamtaeweejarloen; Pravate Tuitemwong; Jirawat Kantakrienwong; Kooranee Tuitemwong; พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ; ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์; จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์; ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
1999การศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวระยะยาวต่อสรีรนิเวศน์ของข้าวและสมบัติของดินที่สถานีทดลองข้าวพิมายPrasert Songmuang; Tawee Thanawee; Theerapan Pattayarak; Prawphan Kulnateetip; ประเสริฐ สองเมือง; ทวี ธนาวีร์; ธีรพันธ์ แพทยารักษ์; แพรวพรรณ กุลนทีทิพย์
2004การสร้างไหลของต้นสตรอเบอรี่พันธุ์ Tioga, B5, Toyonoka และ Tochiotome ที่ผ่านอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาต่างกันNamfon Cherananon; น้ำฝน ชีรนานนท์
2011ความแปรปรวนของลักษณะประจำพันธุ์ข้าวเหนียวและข้าวหอมPremrudee Pintaya; Pichatorn Ruangdej; Nattapon Phinkum; เปรมฤดี ปินทยา; พิชชาทร เรืองเดช; ณัฐพล ปิ่นคำ
2010ผลกระทบของสภาพอากาศเย็นต่อการผลิตข้าวลูกผสมPranom Mongkolbunjogn; Nittaya Ruensuk; Wasana Inthalaeng; ประนอม มงคลบรรจง; นิตยา รื่นสุข; วาสนา อินแถลง
2009ผลของการใช้เครื่องอบลดความชื้นต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวWilai Parawisut; Duangoen Ariyapruek; Pornsuree Kanjana; Somboon Thongsean; วิไล ปาละวิสุทธิ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; พรสุรี กาญจนา; สมบูรณ์ ทองเสน
2012-04ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวPiyapan Srikoom; Nittaya Reunsuk; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; นิตยา รื่นสุข
Showing results 8 to 27 of 29
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback