DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >
Research Institute >
Ministry of Agriculture and Cooperatives >
Rice Department >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/handle/001/1409

ARN: TH201000001342
Authors: Poonsak Mekwattanakarn
Tawatchai Promraksa
Sanarn Kamma
Payom Pinyapong
พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
ธวัชชัย พรหมรักษา
สมาน คำมา
พะยอม พินยพงศ์
Authors' affiliation: Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Ubonratchathani Rice Research Center
Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Ubonratchathani Rice Research Center
Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Ubonratchathani Rice Research Center
Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute. Ubonratchathani Rice Research Center
Authors' affiliation (Thai): กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
Title: การจำแนกประชากรโรคไหม้ของข้าวโดยใช้ลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอในประเทศไทย
Characterization of Pyricularia grisea Sacc. population by lineage using MGR-DNA fingerprinting in Thailand
Corporate authors (Thai): Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Rice Research Institute
Citation: [Proceedings of rice and temperate cereal crops annual conference 1998], Bangkok (Thailand), p. 22-37
Format Extent: 422 p.
Issue Date: 1998
Language: tha
Keywords: Rice
MGR-DNA fingerprinting
Rice blast
Pyricularia grisea
Lineage
Near isogenic line
DNA
Subject Classification(ASC): H20
F30
AGROVOC: Rice
Oryza sativa
Blight
DNA fingerprinting
Magnaporthe grisea
Progeny
Abstract: สุ่มเก็บตัวอย่างราสาเหตุโรคไหม้ของข้าว (Pyricularia grisea Sacc.) จากแปลงปลูกดักเชื้อโดยใช้พันธุ์ข้าวที่มียีนส์ต้านทานต่างๆ กันที่ปลูกทดสอบในสภาพ upland short row method นำเชื้อที่เก็บแยกได้ไปแยกสปอร์เดี่ยวเพื่อให้เชื้อบริสุทธิ์ นำดีเอ็นเอของเชื้อไปเปรียบเทียบโดยวิธี Restriction Fragment Length Polymorphism โดยทำการ hybridize ชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วย Repetitive probe(MGR586) ที่ติดฉลากด้วยสารกัมมันตภาพรังสี (P32) ทำการสร้างภาพลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอบนแผ่นฟิลม์ด้วยวิธีออโตเรดิโอกราฟี จากนั้นจึงวิเคราะห์ลายพิมพ์เอกลักษณ์ของเชื้อโดยวิธี Cluster analysis และ Boot trap analysis จากการตรวจสอบความผันแปรของเชื้อโดยใช้ MGR586 พบว่าสามารถแบ่งแยกเชื้อออกได้เป็นกลุ่มอย่างชัดเจน โดยเปรียบเทียบความเหมือนกันของขนาดดีเอ็นเอ ถ้ามีความเหมือนกันมากกว่า 80% ถือว่าเชื้ออยู่ในกลุ่มเดียวกัน(Genetic lineage) จากการตรวจสอบเชื้อจำนวน 654 ตัวอย่างสามารถแบ่งเชื้อได้ 51 lineage เชื้อใน lineage 2, 5 และ 43 จากการตรวจสอบเชื้อจำนวน 83, 37 และ 50 ตัวอย่าง เชื้อตามลำดับ พบว่าเชื้อทั้ง 3 นี้สามารถตรวจพบในทั้งสามภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เชื้อใน lineage 2 เป็นเชื้อกลุ่มใหญ่ที่สุดและมีความแปรปรวนของเชื้อภายในกลุ่มนี้มาก โดยเฉพาะเชื้อ lineage 5 ที่เก็บมาจากแปลงปลูกดักเชื้อทั้ง 5 แหล่ง มีความหลากหลายมากที่สุด โดยมีค่าความหลากหลาย 0.871 ส่วนเชื้อ lineage 43 มีความหลากหลายน้อยกว่าเชื้อ lineage 2 และ 5 ซึ่งมีค่วความหลากหลาย 0.69 พบเชื้อนี้มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ 208 pathotype จากเชื้อที่ทดสอบโรคบนพันธุ์ข้าว Near Isogenic Line และพันธุ์ข้าวไทยจำนวน 543 ไอโซเลท ในแต่ละ lineage พบหลากหลาย pathotype จะเห็นได้ว่า MGR586 สามารถตรวจสอบความผันแปรของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ของข้าวได้เป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งเชื้อออกเป็นกลุ่มได้อย่างชัดเจน ข้อมูลนี้น่าจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานต่อโรคไหม้ได้
Right: ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของบทความแต่เพียงผู้เดียว
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เอกสารนี้สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
Type: Collection
Format Extent: 422 หน้า
Availability : Library of Bureau of Rice Research and Development, Rice Department;
Availability: ห้องสมุดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว;
Appears in Collections:Rice Department

Files in This Item:

File Description SizeFormat
brrdR-C41001003.pdfMain article816.85 kBAdobe PDFView/Open
coverR-C41001.pdfMain article53.64 kBAdobe PDFView/Open
introductionR-C41001.pdfMain article114.83 kBAdobe PDFView/Open
contentsR-C41001.pdfMain article229.18 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback