Kasetsart University Knowledge Repository : คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน้าหลัก ค้นหา ผู้แต่ง ผลงาน สถิติ วิทยาเขต เกี่ยวกับเรา ฐานข้อมูลอื่นๆ แบบประเมิน เข้าสู่ระบบ วิธีใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

รายละเอียด


ประวัติความเป็นมา

 

  ในวาระที่ปี 2558 เป็นปีที่ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 วิทยาเขต ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริการความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัยในทุกวิทยาเขต จึงได้จัดทำ“โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อร่วมกันจัดเก็บและบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่สั่งสมมาเป็นเวลา 72 ปี ให้ได้รับการเก็บรักษาและสามารถให้บริการอย่างเป็นระบบในรูปดิจิทัลตามมาตรฐานสากล เพื่อการสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัย และเพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงการอ้างอิงทางวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่สู่สังคม ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกวิทยาเขต

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 

1. เพื่อสร้างคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรูปดิจิทัล ที่มีมาตรฐานและสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคลังความรู้และการบริการความรู้ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ได้รับการอ้างอิง และให้ประชาชนและผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

 

รวบรวมและเผยแพร่ผลงานโดย

 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 336-7 โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th